TEKNOLOGJI USHQIMORE

Në shkollën Kristo Isak, nxënësit mund të ndjekin një nga profilet:

milk

Teknologji e përpunimit të qumështit

baker

Teknologji e përpunimit të brumërave

coffee-machine

Teknologji e prodhimit të pijeve

diet

Teknologji e përpunimit fruta-perime

Rreth drejtimit

1. Si të hap një biznes përpunimin të produkteve bujqësore dhe blegtorale, si të përpunojë qumështin dhe të prodhojë nënproduktet e tij, të përpunojë rrushin, frutat, perimet dhe të prodhojë nënproduktet e tyre
2. Menaxher në biznesin tim të pëpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, punonjës i kualifikuar ose menaxher në bizneset e grumbullimit dhe përpunimit të qumështit, frutave, perimeve, rrushit,ullirit, mishit etj.
3. Kompani të grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale.