Shkolla “Kristo Isak”

Historiku i Shkollës

Themeluar në viti 1967, shkolla e mesme “Kristo Isak” ka funksionuar si teknikum 2-vjeçar për përgatitjen e kuadrove të kooperativave bujqësore. Kjo shkollë e ka zanafillën në vitin 1943 në Tiranë dhe në vitin 1967 ajo u transferua së bashku me një pjesë të profesorëve në Berat.

Nga themelimi deri në vitet 1990 në shkollë kanë funksionuar degët agronomi, frutikulturë, veterinari, zooteknikë. Pas viteve 1990 në shkollë u hapën disa klasa gjimnaz dhe dega mekanikë bujqësore e cila vazhdoi deri ne vitin 2007, gjithashtu dega agrobiznes e cila ka vijuar deri në 2011 në sistemin me kohë të plotë. Në vitin 1998 në shkollë është çelur dega Pedagogjike dhe në vitin 2003 dega gjuhë e huaj. Në vitin 2007 me kërkesën e drejtorisë së shkollës degët ekonomi- biznes dhe hoteleri- turizëm nga shkolla e mesme “Stiliano Bandilli” u transferuan në shkollën tonë. Në vitin 2001 shkolla fitoi statusin “Shkollë e Nivelit Kombëtar”.

Aktualisht, shkolla mbështetet nga projekti zviceran “Aftësi për punë”, i cili ka investuar mjaft në teknologjinë dhe infrastrukturën e klasave. Shkolla ka 18-të klasa mësimore, një klasë që shërben si qendër karriere (e rikonstruktuar nga projekti zviceran), një klasë për mësimi të kombinuar, një  laborator informatike, dy zyra të firmave ushtrimore, një kabinet biologjie, një kabinet kimie, një bibliotekë, një sallë mësuesish, një palestër, një kuzhinë, një ambient të ri të bazës prodhuese e financuar nga ministria me paisje moderne gatimi.
Shkolla jonë ka bazën e praktikave profesionale, fermën bujqësore dhe ofiçinën në të cilën mund të realizohen 100% praktikat profesionale.
Shkolla ka një godinë të re e cila e bën mësimdhënien  më cilësore dhe moderne jo vetëm për qytetin tonë, por për gjithë jugun e vendit.

MISIONI

Ndërtimi i një sistemi efikas për edukim, kualifikim dhe sipërmarrje përmes ofrimit të kushteve optimale dhe bashkëpunimit aktiv të të gjitha palëve të interesit duke patur nxënësin në qendër.Bashkëveprimi i ngushtë i trekëndeshit mësues-nxënes –prindër ndihmon në percaktimin e synimeve,aftësive dhe opsioneve për të ardhmen.

VIZIONI

Shkolla ideale nuk duhet të jetë një vend për të mësuar mbi librat, por një vend ku të mësohet njohja dhe arti për të jetuar.
“Çdo njeri është një gjeni”, prandaj synojmë të punojmë për të nxjerrë shpirtin kreativ të çdo nxënësi dhe mesuesi.Bota ka përparuar prandaj kemi nevojë për njerëz që mendojnë,që krijojnë, që kanë dhunti dhe ëndrra të ndryshme. Duhet të jemi te çdo dëshirë fëmije dhe çdo synim prindëror për të arritur te një e ardhme më e sigurt.