HOTELERI-TURIZËM

Në shkollën Kristo Isak, nxënësit mund të ndjekin një nga katër profilet:

chef

Kuzhinë-pastiçeri

restaurant

Bar-restorant

reception-bell

Recepsion

guide

Guidë Turistike

Rreth drejtimit

Drejtimi  i ndihmon nxënësit për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të punuar në nivele fillestare ndihmëse, si punonjës të kualifikuar apo si menaxherë në sektorin e Hoteleri-Turizmit. Në lëndët profesionale, e sidomos gjatë praktikave profesionale  në biznese, nxënësit marrin njohuri dhe trajnohen mbi :

  • Bazat e punës në profilet e ndryshme
  • Bazat e shërbimit në restorante, bare , hotele,  agjensi turistike e udhëtime turistike
  • Marketingun në veprimtarinë e Hoteleri-Turizmit
  • Rregullat e higjienës, të etikës dhe estetikës në veprimtarinë e Hoteleri-turizmit
  • Rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit
  • Përgatitjen e planit të biznesit dhe menaxhmin e një  biznesi në një nga profilet e Hoteleri-Turizmit.

Sektori Hoteleri-turizëm

Puna në sektorin e Hoteleri-Turizmit, ndryshe nga si mund ta imagjinoni, nuk është pushim pafund. Ky sektor lëviz me shpejtësi, është dinamik dhe shumë konkurrues. Njërëzit e punësuar në këtë sektor, pritet të jenë profesionistë të trajnuar mirë dhe me etikë shumë të lartë pune. Prandaj, nëse ju pëlqen të jeni pjesë e sektorit të Hoteleri-Turizmit, është e rëndësishme të mësoni në një shkollë profesionale si Kristo Isak, ku do të keni mundësinë përvec mësimit në shkollë, të përfshiheni në praktika të vërteta profesionale në bizneset e zonës.

Në përfundim të shkollës, apo njërit prej niveleve, mundësitë e karrierës në këtë sektor janë të shumta.

E ardhmja e profesionit:

Shërbimet e Hoteleri-Turizmit, duke përfshirë edhe turizmin rural dhe malor të përbërë nga resortet, hotelet, restorantet dhe shtëpitë e pritjes, kryesisht biznese familjare,  kërkojnë staf të kualifikuar në të gjitha drejtimet e punës, të tilla si: shërbimet sanitare, kuzhinierë, kamarierë, banakierë, menaxherë të stafit, menaxherë të furnizimit e magazinimit, specialistë të Marketingut. Nisur nga fakti që banorët lokalë, sidomos në zonat rurale, nuk kanë  njohuri mjedisore për të mbrojtur mjedisin e tyre, lind nevoja për menaxherë që  kanë njohuri dhe garantojnë qëndrueshmërinë e turizmit të zonës edhe përmes  mbrojtjes natyrore. Prandaj kërkesa për punonjës të kualifikuar dhe me cilësitë e duhura, është gjithnjë në rritje.

Struktura e Kursit: 2+1+1

Përfundimi me sukses i nivelit të parë (klasës së 11-të) në drejtimin “Hoteleri-Turizëm”, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar Ndihmës/e”.

Pas nivelit të parë, nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e dytë  në një nga profilet e këtij drejtimi, ku pajiset me certifikatën Punonjës/e i/e  kualifikuar”.

Nxënësi mund të vazhdojë studimet në  nivelin e tretë (klasa e 13-të), ku pajiset me diplomën e maturës shtetërore profesionale, si dhe me certifikatën e titullit Teknik/e”.