Bujqësi

Në shkollën Kristo Isak, nxënësit mund të ndjekin një prej profilet:

fruit

Frutikulturë

planting

Prodhim-bimor

tractor

Agroturizëm